EDUCA SOCIAL

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   หลังจากที่ EDUCA

การปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการสร้าง ‘โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้’ (School as Learning Community:

มาดูวิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อพั­ฒนาการเรียนรู้

เมื่อภูเขา แม่น้ำ ตลาด และหมู่บ้าน ได้รับการเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็น “ห้องเรียน”