คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อคณะ                 ศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัย           บูรพา

เบอร์โทรศัพท์     

เบอร์โทรสาร          038 – 391043

อีเมล                        pr.edu2559@gmail.com

เว็บไซต์                    http://www.edu.buu.ac.th

ชื่อผู้ติดต่อ          

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

คำอธิบายเกี่ยวกับคณะ [200 คำ]

สถาบันผลิตครู และบุคลากรทางการศึกษา ชั้นนำของประเทศมีการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก มีทั้งหลักสูตร ที่สอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีบทบาท และประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ

ความชำนาญพิเศษ [50 คำ]

  1. การผลิตครูทีมีศักยภาพการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
  2. การพัฒนาครูโดยใช้โทรทัศน์ครู
  3. การพัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศCopyright 2012-2013 © Allright Reserved by Pico (Thailand) Public Company Limited
10 soi Lasalle 56, Sukhumvit Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
Tel : +66 (0) 2748-7007 ext 126-127, 138-140 Fax: +66 (0) 2748-7909