สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ชื่อบริษัท: สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ชื่อป้ายประจำบูธ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ที่อยู่ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เลขที่ 128/1 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

เบอร์โทร : 02 304 9899 เบอร์โทรสาร 02 282 2743

เว็บไซต์ : www.ksp.or.th

ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาววินีตา รังสิวรารักษ์  เบอร์ : 086 817 2968 

อีเมล :laanlanla@hotmail.com

คำอธิบายเกี่ยวกับบริษัท :

คุรุสภา : สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

คุรุสภา มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออก และเพิกถอนใบอนุญาต กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐาน

๒. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ

๓. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
Copyright 2012-2013 © Allright Reserved by Pico (Thailand) Public Company Limited
10 soi Lasalle 56, Sukhumvit Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand.
Tel : +66 (0) 2748-7007 ext 126-127, 138-140 Fax: +66 (0) 2748-7909