การปฏิรูปการศึกษา อนุบาลรากฐานสู่อนาคต : ผลกระทบจากนโยบายสู่การปฏิบัติ

PR เสวนาพิเศษ-03

การปฏิรูปการศึกษา อนุบาลรากฐานสู่อนาคต : ผลกระทบจากนโยบายสู่การปฏิบัติ

จุดเริ่มต้นวัยเรียน …เริ่มต้นจากระดับปฐมวัย
นโยบายการศึกษาระดับปฐมวัย…จึงเป็น “รากฐานสำคัญ” การศึกษาของเด็กทั่วประเทศ ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย 

จะมีทิศทางอย่างไร?? หลักสูตรใหม่ที่ต้องนำมาใช้ในระบบการศึกษาปัจจุบัน

ใคร??…ต้องปรับตัว
อะไร??…ต้องปรับเปลี่ยน
มีผลอย่างไร??…ต่อครูผู้สอน และคุณภาพผู้เรียน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการค้นหา แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง ในเสวนาพิเศษ….

“การปฏิรูปการศึกษา อนุบาลรากฐานสู่อนาคต : ผลกระทบจากนโยบายสู่การปฏิบัติ”

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-17.00 น.
ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom

PR เสวนาพิเศษ-03ผู้ร่วมเสวนา
ผศ.ดร.วรวรรณ เหมชะญาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.คำแก้ว ไกรสรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว
ผศ.ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด
ผศ.ดร.ยศวีร์ สายฟ้า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share With: