การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน (การประเมินผล) – Primary Assessment for Learning

มาดูวิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อพั­ฒนาการเรียนรู้ เราจะได้เห็นการประเมินที่เรียกว่า Assessment for Learning  หรือ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” โดยโรงเรียนยึดถือหลักการสำคัญคือ หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราจะได้เห็นเด็กๆ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จริงๆ โดยมีส่วนร่วมในการวางแผน คิด ตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเอง โดยที่ผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครอง ร่วมมือทำไปด้วยกันทั้งโรงเรียนและได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก  เข้ามาช่วยด้­วยหรือพบกับวิทยากรจากประเทศที่ได้นำการประเมินเพื่อการเรียน รู้ไปใช้จริง และประสบความสำเร็จ ในการประชุมนานาชาติและประชุมเชิงปฎิบัติการ ภายใต้แนวคิด Assessment for Learning ได้ในงาน EDUCA 2014 : 15-17 ตุลาคมนี้ ที่ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี คะ

Share With: