Innovative Thinking: การคิดสำหรับนักเรียนนวัตกร

PR ดร.วิชัย7-01

Innovative Thinking: การคิดสำหรับนักเรียนนวัตกร

ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking) 
เป็นทักษะความคิดพื้นฐานในการทำให้เกิดนวัตกรรมในองค์การ

ร่วมเรียนรู้…สร้างความเข้าใจ…มโนทัศน์และองค์ประกอบของทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม รวมถึงความสำคัญของการคิดเชิงนวัตกรรม ประเภทของนวัตกรรม และแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับนักเรียนนวัตกร (Innovator) ในมิติด้านการศึกษาที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศ

ในบรรยายพิเศษหัวข้อ Innovative Thinking: การคิดสำหรับนักเรียนนวัตกร
โดย ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-17.00 น. ณ ห้อง SAPPHIRE 206

PR ดร.วิชัย7-01

Share With: