4 วิธีจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนครูไทยเตรียมพร้อมสู่โลก Disruptive

4 วิธีจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนครูไทยเตรียมพร้อมสู่โลก Disruptive

แต่เดิมครูอาจจะเคยชินกับการสอนโดยการนำของครู Teacher-directed instruction  มาลองอ่าน 4 วิธีจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ Student-oriented approaches EDUCA เสนอ 4 วิธีจัดการเรียนรู้ เปลี่ยนครูไทยเตรียมพร้อมสู่โลก Disruptive

เหมาะกับการพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม รวมถึงการตั้งเป้าหมายทางอาชีพ

1. มีทีมผู้สอนที่ออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน

2. ห้องเรียนแบบคละระดับความสามารถ

3. คาบเรียนยืดหยุ่นตามเนื้อหาและการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. มีวิธีการเรียนรู้หลากหลาย โดยเน้นการแก้ปัญหาในชีวิตจริง มีการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้

 

สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

Share With: