7 ประเด็น นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA 2018

7 ประเด็น นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA 2018

นวัตกรรมทางการศึกษาใน EDUCA 2018 เพื่อร่วมเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เพื่อพัฒนามุมมองและศักยภาพของคุณครูให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในโลก disruptive

1. นวัตกรรมเชิงโครงสร้างการจัดการศึกษา
นวัตกรรมการพัฒนาการศึกษาโดยการสนับสนุนการทำงานของคุณครู ผ่านการเสริมพลังการทำงานร่วมกันทั้งในโรงเรียน หน่วยงานภายนอก รวมทั้งอาสาสมัคร จะสามารถพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยได้อย่างไร

2. นวัตกรรมหลักสูตร
หลักสูตรแบบไหนที่จะสนับสนุนให้นักเรียนเติบโตได้เต็มศุักยภาพบนความแตกต่างระหว่างบุคคล พร้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อปัจจุบันและอนาคต

3. นวัตกรรมด้านกระบวนการสอน
กระบวนการสอนแบบใหม่ จะช่วยให้คุณครูจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีปสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

4. นวัตกรรมด้านเนื้อหา
เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื้อหาใหม่อะไรบ้างที่นักเรียนจำเป็นต้องรู้ และครูจะมีวิธีการนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นได้อย่างไร

5. นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน
เตรียมพร้อมให้นักเรียนพร้อมต่อการใช้ชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่สื่อก็เป็นส่วนสำคัญให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

6.นวัตกรรมการใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
เมื่อโลกดิจิทัลสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ไปอย่างรวดเร็ว ครูจะใช้โอกาสนี้นำสื่อดิจิทัลมาจัดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง

7. นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการเรียนรู้
เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในห้องเรียน ครูจะใช้พื้นที่ไหนสร้างการเรียนรู้ได้บ้าง และจะมีวิธีใดที่ช่วยในการสนับสนุุนบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้เต็มประสิทธิภาพ

 

บทความนี้สนับสนุนโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Share With: