เกี่ยวกับเรา

EDUCA INFORMATION

ข้อมูลการจัดงาน EDUCA

EDUCA: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ครู ถือ เป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพที่สำคัญที่สุดในระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็ก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดงาน EDUCA หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นอีกหนึ่งมิติของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบของ PPP หรือ Public Private Partnership

EDUCA จัดขึ้นทุกปีเพื่อผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2007 โดยในปีแรกมีครูเข้าร่วมงานประมาณ 10,000 ท่านและในปี 2015 เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ท่าน ปัจจุบันมีสมาชิกครูที่ลงทะเบียนในเครือข่ายของ EDUCA กว่า 200,000 คน EDUCA จึงเป็นงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาของประเทศ

เส้นทางการเติบโตของ EDUCA มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาไทย

 

ปี แนวคิดหลัก
2550 Satit Academy: Defining our Education, Refine our Future
2552 การศึกษาคุณภาพ โดยครูที่มีคุณภาพ
2553 พัฒนาครู: ทิศทางใหม่สู่ความสำเร็จทางการศึกษา
2554 ปฏิรูป ปฏิรูป ปฏิรูป
2555 ครู…ต้นแบบการเรียนรู้
2556 Strong Performers and Successful Reformers
2557 การประเมินเพื่อการเรียนรู้ หากตั้งคำถามผิดก็ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
2558 โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
2559 โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
2560 Education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 จากนโยบายสู่ห้องเรียน
2561 คุณค่าของครู