เกี่ยวกับเรา

EDUCA INFORMATION

ข้อมูลการจัดงาน EDUCA

EDUCA: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

ครู ถือ เป็นกลไกขับเคลื่อนคุณภาพที่สำคัญที่สุดในระบบการศึกษา การพัฒนาคุณภาพครูส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็ก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาครูและการพัฒนาการศึกษา จึงได้จัดงาน EDUCA หรืองานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นอีกหนึ่งมิติของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบของ PPP หรือ Public Private Partnership

EDUCA จัดขึ้นทุกปีเพื่อผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2007 โดยในปีแรกมีครูเข้าร่วมงานประมาณ 10,000 ท่านและในปี 2015 เพิ่มขึ้นเป็น 50,000 ท่าน ปัจจุบันมีสมาชิกครูที่ลงทะเบียนในเครือข่ายของ EDUCA กว่า 200,000 คน EDUCA จึงเป็นงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อคุณภาพครูและคุณภาพการศึกษาของประเทศ

เส้นทางการเติบโตของ EDUCA มุ่งมั่นพัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาไทย

ปี แนวคิดหลัก
2550 Satit Academy: Defining our Education, Refine our Future
2552 การศึกษาคุณภาพ โดยครูที่มีคุณภาพ
2553 พัฒนาครู: ทิศทางใหม่สู่ความสำเร็จทางการศึกษา
2554 ปฏิรูป ปฏิรูป ปฏิรูป
2555 ครู…ต้นแบบการเรียนรู้
2556 Strong Performers and Successful Reformers
2557 การประเมินเพื่อการเรียนรู้ หากตั้งคำถามผิดก็ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
2558 โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน
2559 โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้