วัตถุประสงค์การจัดงาน

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1) สร้างพื้นที่และเวทีกลาง ให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

3) สร้างโอกาสให้ครูและนักการศึกษาไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ทันยุคสมัยทั้งจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากนักการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมการศึกษา และภาคส่วนอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา