แนวคิดและภาพรวม

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1) สร้างพื้นที่และเวทีกลาง ให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในเรื่องการพัฒนาวิชาชีพครู การศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

3) สร้างโอกาสให้ครูและนักการศึกษาไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่ทันยุคสมัยทั้งจากในและต่างประเทศ โดยเฉพาะจากนักการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

4) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมการศึกษา และภาคส่วนอื่นๆ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ผู้เข้าร่วมงาน

1) กลุ่มผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบาย
– ผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา
– ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ
– หน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา และสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น

2) กลุ่มบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
– ผู้บริหาร
– คณาจารย์ และนักวิจัย
– นิสิต นักศึกษาครู
– เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

3) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
– ผู้จดทะเบียน ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสถานศึกษา
– หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาฯ
– ฝ่ายจัดซื้อ

4) กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
– ครูปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย
– เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
– ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
– นักวิจัยและที่ปรึกษาด้านการศึกษา

5) กลุ่มผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป