ผู้เข้าร่วมงาน
 1. กลุ่มผู้บริหาร และผู้กำหนดนโยบาย
  – ผู้กำหนดนโยบายทางการศึกษา
  – ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ
  – หน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษา และสำนักงานการศึกษาท้องถิ่น
 2. กลุ่มบุคลากรจากคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
  – ผู้บริหาร
  – คณาจารย์ และนักวิจัย
  – นิสิต นักศึกษาครู
  – เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
 3. กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
  – ผู้จดทะเบียน ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสถานศึกษา
  – หัวหน้ากลุ่มสาระวิชาฯ
  – ฝ่ายจัดซื้อ
 4. กลุ่มครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
  – ครูปฏิบัติการ ครูผู้ช่วย
  – เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
  – ฝ่ายออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอน
  – นักวิจัยและที่ปรึกษาด้านการศึกษา
 5. กลุ่มผู้ปกครองและบุคคลทั่วไป