กิจกรรม

ห้องเรียนต้นแบบแห่งศตวรรษที่ 21ห้องแสดงสินค้าและนวัตกรรมลานกิจกรรม

FORUM SPACE

ผู้แสดงสินค้าสามารถใช้พื้นที่Forum Space สาหรับการจัดสัมมนาหรือบรรยายให้ความรู้และสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมต่างๆ ของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับครู ตลอดจนใช้เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการใหม่ของบริษัทฯ แก่ครูผู้เข้าร่วมงาน ForumSpace เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของท่านอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู ในปีนี้มีผู้จัดแสดงสินค้ารายใหญ่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Forum Space มากมาย Forum Space จึงเป็นอีกกิจกรรมที่ผู้ร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน EDUCA 2017 ไม่ควรพลาด สนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ sales@educathai.com

website edit_content for Exhibition_Page_3

Smart Learning Park_250817-04_Easy-Resize.com

Coming soon