BOOK LIST AND REVIEW

 

EDUCA ขอแนะนำหนังสือโครงการ

“หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จำนวน 43 เรื่อง

ลำดับ

ชื่อหนังสือ

ผู้แต่ง

1

ศาสตร์การสอน :องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

ทิศนา แขมมณี

2

14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ

ทิศนา แขมมณี

3

รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลาย

ทิศนา แขมมณี

4

ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด

ทิศนา แขมมณี

5

กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)

อัจฉรา ชีวพันธ์

6

พัฒนาทักษะภาษา :พัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทย

อัจฉรา ชีวพันธ์

7

ภาษาพาสอน :เรื่องน่ารู้สำหรับครูภาษาไทย

อัจฉรา ชีวพันธ์

8

อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 1

อัจฉรา ชีวพันธ์

9

การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย :แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ/บุษบง ตันติวงศ์

10

วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตร์แห่งคุณค่า

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์

11

ครูประจำชั้นมืออาชีพ

สุปราณี จิราณรงค์

12

ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดิน

สุเมธ ตันติเวชกุล

13

จิตวิทยาการศึกษา

สุรางค์ โค้วตระกูล

14

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

สุวิมล ว่องวาณิช

15

จิตวิทยาสำหรับครู

อัชรา เอิบสุขสิริ

16

การสอนกระบวนการคิด :ทฤษฎีและการนำไปใช้

ชนาธิป พรกุล

17

เรียนสนุก ปลูกลักษณะนิสัย

ทัศนีย์ ผลเนืองมา

18

รู้จักเด็กจากงาน :ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครู

ทัศนีย์ ผลเนืองมา

19

จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียว

กรรยา พรรณา

20

การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

21

สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญ

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

22

รู้เนื้อหาก่อน สอนเก่ง :การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

23

สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียน

พิมพันธ์ เดชะคุปต์

24

ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น

ไพฑูรย์ สินลารัตน์

25

การประเมินโครงการทางการศึกษา :ทฤษฎีและปฏิบัติ

สำราญ มีแจ้ง

26

การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

สุคนธ์ สินธพานนท์

27

คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)

อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

28

การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้

วิจารณ์ พานิช

29

เลี้ยงให้รุ่ง (HOW CHILDREN SUCCEED)

PAUL TOUGH/ดลพร รุจิรวงศ์ แปล

30

ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ :สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56

RAFE ESQUITH/กรรณิการ์ พรมเสาร์

31

ครูแห่งศตวรรษที่ 21

สุทัศน์ เอกา

32

แสงเทียนในสายลม

สุทัศน์ เอกา

33

ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทาง

วิจารณ์ พานิช

34

การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วิจารณ์ พานิช

35

การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไร

วิจารณ์ พานิช

36

สอนเด็กให้เป็นคนดี

วิจารณ์ พานิช

37

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

วิจารณ์ พานิช

38

ร้อยประเมินหรือจะสู้…ครูคนหนึ่ง

เฮเดน ทอรี่ ผู้แต่ง

ประเสริฐ ตันสกุล ผู้แปล

พร้อมหนังสือ 5 เล่มที่นี่ที่เดียว ผลิตโดย บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

39

ฉะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายในวงการศึกษาไทย

วิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์

40

นี่แหละเด็ก…โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติ

พวงเพ็ชร เอี่ยมสกุลและเกรียง เอี่ยมสกุล

41

การปฏิรูปโรงเรียน:แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริง

ซาโต มานาบุ ผู้แต่ง

42

คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน

นิภาพร กุลสมบูรณ์ เรียบเรียง

43

เทคนิคเรื่องเงินทองของเศรษฐีแสนสุข (เคล็ดลับเฉพาะคุณครู)

อัจฉรา โยมสินธุ์