โครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

โครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

EDUCA ตระหนักถึงความสำคัญของครู ในฐานะ “ต้นแบบการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเยาวชนไทย” จึงได้ดำเนินการ “โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) คัดเลือกหนังสือที่ครูควรอ่าน

2) สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่ครู

3) สร้างทัศนคติให้ครู คือ ต้นแบบของการอ่านและการเรียนรู้

EDUCA ขอแนะนำหนังสือโครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต” จำนวน 43 เรื่อง

ลำดับชื่อหนังสือผู้แต่ง
1ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทิศนา แขมมณี
214 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพทิศนา แขมมณี
3รูปแบบการเรียนการสอน: ทางเลือกที่หลากหลายทิศนา แขมมณี
4ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิดทิศนา แขมมณี
5กิจกรรมการเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง)อัจฉรา ชีวพันธ์
6พัฒนาทักษะภาษา :พัฒนาความคิดด้วยกิจกรรมการเล่นประกอบการสอนภาษาไทยอัจฉรา ชีวพันธ์
7ภาษาพาสอน :เรื่องน่ารู้สำหรับครูภาษาไทยอัจฉรา ชีวพันธ์
8อ่านสนุก-ปลุกสำนึก เล่ม 1อัจฉรา ชีวพันธ์
9การประเมินอย่างใคร่ครวญต่อเด็กปฐมวัย :แนวคิดและการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ศศิลักษณ์ ขยันกิจ/บุษบง ตันติวงศ์
10วิธีวิทยาการประเมิน :ศาสตร์แห่งคุณค่าสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
11ครูประจำชั้นมืออาชีพสุปราณี จิราณรงค์
12ตามรอยพระยุคลบาท ครูแห่งแผ่นดินสุเมธ ตันติเวชกุล
13จิตวิทยาการศึกษาสุรางค์ โค้วตระกูล
14การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสุวิมล ว่องวาณิช
15จิตวิทยาสำหรับครูอัชรา เอิบสุขสิริ
16การสอนกระบวนการคิด :ทฤษฎีและการนำไปใช้ชนาธิป พรกุล
17เรียนสนุก ปลูกลักษณะนิสัยทัศนีย์ ผลเนืองมา
18รู้จักเด็กจากงาน :ประสบการณ์จากครูถึงเพื่อนครูทัศนีย์ ผลเนืองมา
19จิตสาธารณะ สร้างได้ง่ายนิดเดียวกรรยา พรรณา
20การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21พิมพันธ์ เดชะคุปต์
21สอนเขียนแผนบูรณาการบนฐานเด็กเป็นสำคัญพิมพันธ์ เดชะคุปต์
22รู้เนื้อหาก่อน สอนเก่ง :การเปลี่ยนวัฒนธรรมคุณภาพในศตวรรษที่ 21พิมพันธ์ เดชะคุปต์
23สอนเด็กทำโครงงาน สอนอาจารย์ทำวิจัยปฎิบัติการในชั้นเรียนพิมพันธ์ เดชะคุปต์
24ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้นไพฑูรย์ สินลารัตน์
25การประเมินโครงการทางการศึกษา :ทฤษฎีและปฏิบัติสำราญ มีแจ้ง
26การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21สุคนธ์ สินธพานนท์
27คุณธรรมนำความรู้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
28การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้วิจารณ์ พานิช
29เลี้ยงให้รุ่ง (HOW CHILDREN SUCCEED)PAUL TOUGH/ดลพร รุจิรวงศ์ แปล
30ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ :สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 56RAFE ESQUITH/กรรณิการ์ พรมเสาร์
31ครูแห่งศตวรรษที่ 21สุทัศน์ เอกา
32แสงเทียนในสายลมสุทัศน์ เอกา
33ครูเพื่อศิษย์ สร้างห้องเรียนกลับทางวิจารณ์ พานิช
34การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21วิจารณ์ พานิช
35การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างไรวิจารณ์ พานิช
36สอนเด็กให้เป็นคนดีวิจารณ์ พานิช
37เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงวิจารณ์ พานิช
38ร้อยประเมินหรือจะสู้…ครูคนหนึ่งเฮเดน ทอรี่ ผู้แต่ง
ประเสริฐ ตันสกุล ผู้แปล

หนังสือ 5 เล่มที่ผลิตโดย บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)

ลำดับชื่อหนังสือผู้แต่ง
39ฉะเชิงเทราโมเดล รอยต่อที่สูญหายในวงการศึกษาไทยวิวัฒน์ พันธวุฒิยานนท์
40นี่แหละเด็ก…โรงเรียนประถมศึกษาภาคปฏิบัติพวงเพ็ชร เอี่ยมสกุลและเกรียง เอี่ยมสกุล
41การปฏิรูปโรงเรียน:แนวความคิด “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” กับการนำทฤษฎีมาปฏิบัติจริงซาโต มานาบุ ผู้แต่ง
42คัมภีร์การบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคนนิภาพร กุลสมบูรณ์ เรียบเรียง
43เทคนิคเรื่องเงินทองของเศรษฐีแสนสุข (เคล็ดลับเฉพาะคุณครู)อัจฉรา โยมสินธุ์