โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น

                สำหรับเด็กๆ คือ โรงเรียนที่ช่วยอบรมบ่มนิสัย และให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน

                สำหรับบรรดาครู คือ โรงเรียนที่ครูได้เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาวิชาชีพตน                   

                สำหรับผู้ปกครองและชาวเมือง คือ โรงเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการปฏิรูปโรงเรียน

 

– ศาสตราจารย์ มานาบุ ซาโต –

นี่คือการปฏิวัติอันเงียบเชียบในห้องเรียนหลายแห่งทั่วโลก

การปฏิรูปการเรียนรู้…ที่มีความหมายมากกว่าปฏิรูปการศึกษา

แต่มุ่งหมายยิ่งใหญ่…สู่การปฏิรูปสู่สังคมในอนาคต

 

โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเป็น “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” ที่สังคมต้องตระหนักถึงสิทธิในการเรียนรู้ของเด็ก ทุกคน ความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพของครูทุกคนในโรงเรียน และพัฒนาสังคมที่เป็นประชาธิปไตย

 

“โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” School as Learning Community (SLC) เป็นการบูรณาการ 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์ (Vision) 2) ปรัชญา (Philosophies) และ 3) ระบบกิจกรรม (Activity Systems) โดยมุ่งเน้นปรัชญา 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ปรัชญาของความเป็นสาธารณะ (Public Philosophy)ที่ต้องการให้ครูเปิดห้องเรียนของตนแก่สาธารณะ 2) ปรัชญาของความเป็นประชาธิปไตย (Democratic Philosophy) ที่ให้ความสนใจ “วิถีของการมีชีวิตเชื่อมโยงกัน” (John Dewey) เพื่อให้สมาชิกทุกคนเป็นคนสำคัญของโรงเรียน รู้จักรับฟังและเคารพความคิดของผู้อื่นซึ่งเป็นพื้นฐานสังคมของสังคมประชาธิปไตย และ 3) ปรัชญาของความเป็นเลิศ (Philosophy of Excellence) เพื่อให้ครูทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องการสอนและการเรียนรู้ เพื่อศิษย์ทุกคนได้เรียนรู้สูงสุดตามศักยภาพ โดยไม่ว่าจะเจอกับเงื่อนไขแบบใด พวกเขาก็สามารถรับมือได้อย่างดีที่สุด

 

“โรงเรียนคือชุมชนแห่งการเรียนรู้” เป็นแนวคิดที่ศาสตราจารย์ มานาบุ ซาโต นำเสนอมาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว

ซึ่งได้รับความสนใจจากครูในญี่ปุ่นจำนวนมาก ทำให้เกิดการปฏิรูปโรงเรียนในระดับรากฐาน และแพร่ขยายแนวคิดและแนวปฏิบัติไปอย่างรวดเร็วไปทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศในเอเชีย จนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาที่มีพลังสร้างสรรค์

 

EDUCA 2016 ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญและนักการศึกษาทั้งจากเอเชียและ ยุโรป เพื่อค้นหาความเข้าใจที่ถูกต้อง และแนวปฏิบัติที่ถ่องแท้ จากการปฏิรูปทั้งโรงเรียนที่เริ่มต้นจากพลังภายใน…มุ่งมั่นสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ดังที่ ศ.มานาบุ ซาโต กล่าวไว้ว่า กุญแจสำคัญของการปฏิรูปก็คือ “จงคิดอย่างปฏิวัติ แต่เปลี่ยนแปลงอย่างวิวัฒน์

(ค่อยเป็นค่อยไป) (Think revolutionarily, but change evolutionarily)