EDUCA โซเชียล/ ชุมชน EDUCA

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   หลังจากที่ EDUCA

การปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการสร้าง ‘โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้’ (School as Learning Community:

มาดูวิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อพั­ฒนาการเรียนรู้

เมื่อภูเขา แม่น้ำ ตลาด และหมู่บ้าน ได้รับการเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็น “ห้องเรียน”

ชมตัวอย่างการจัดการเรียนรู้แบบ E – Learning ของครูอรพินธุ์ โสมภีร์ ภาษาอังกฤษ

การบูรณาการการประเมินกับกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นอย่างไร   VDO นี้จะนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ แนวทางปฎิบัติ แนวทางการเตรียมตัว