EDUCA โซเชียล/ ชุมชน EDUCA

ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบตัว จำเป็นที่จะต้องปลูกฝังแนวคิดของคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ แก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ที่ซับซ้อน กระบวนการคิดวิเคราะห์ เข้ามามีบทบาทมาก

EDUCA ชวนคุณครูเรียนรู้ 10 ทักษะแห่งอนาคต เพื่อหาคำตอบว่าครูจะเตรียมนักเรียนให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุค 4.0

เรื่อง: ภัทรพร บุญนำอุดม ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ   หลังจากที่ EDUCA

การปฏิรูปการเรียนการสอนภายใต้แนวคิดการสร้าง ‘โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้’ (School as Learning Community:

มาดูวิธีวัด และประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อพั­ฒนาการเรียนรู้

เมื่อภูเขา แม่น้ำ ตลาด และหมู่บ้าน ได้รับการเปลี่ยนบทบาทให้กลายเป็น “ห้องเรียน”