การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสู่ทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่21

โดย ศ.ดร.เจอกี ลอยม่า (Prof. Dr.Jyrki Loima)

Share With: