พม่า : อินเล ชีวิตบนผืนน้ำ

ทะเลสาปอินเล ที่ที่รวมวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ และเรียบง่ายของชาวอินเลโบราณ ทุกชีวิตที่หลอมรวมกับพื้นน้ำจนเป็นอันหนึ่งอันเดียว นอกจากจะได้เห็นการทำประมงดั่งเดิม และการพายเรือที่เป็นเอกลักษณ์แล้ว การได้ศึกษาถึงภูมิปัญญาชาวบ้านจากรุ่นบรรพบุรุษ ในการเพาะปลูก ทำการเกษตรกรรม บนพื้นน้ำของทะเลสาปแห่งนี้ ทั้งขั้นตอนในการสร้างตั้งแต่ พื้นดิน โดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เป็นประโยชน์ จนกลายมาเป็นแปลงมะเขือเทศที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง รวมทั้งยังเป็นแหล่งกระจายมะเขือเทศซึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหารหลักของชาวพม่าได้ทั้งประเทศ นอกจากนั้นการได้มีโอกาส เข้าไปเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชาวอินเล เพื่อให้เข้าใจชาวอินเลมายิ่งขึ้น

Share With: