เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าร่วมงาน EDUCA 2018

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์แล้ว

 1. แสดงบัตรประชาชนพร้อมทั้ง QR Code บนเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อเช็กอินเข้าห้องประชุมหรือห้องสัมมนาตามหัวข้อการประชุมที่ลงทะเบียนมา
  หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้เอกสารยืนยันการลงทะเบียนในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในการแสดง QR Code บนเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องประชุมได้
 2. ถ้าไม่มี QR Code มาแสดงหน้าห้องประชุม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอพิมพ์เอกสารยืนยันการลงทะเบียนใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์ “พิมพ์ QR Code ใหม่” บริเวณชั้น 2 หน้าห้องแกรนด์ ไดมอน โดยการระบุหมายเลขสมาชิกกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ดังกล่าว
 3. เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ทาง http://www.educathai.com EDUCA จะไม่พิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนาแจกภายในงาน

 

การลงทะเบียนหน้างาน

 1. สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก EDUCA สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ “สมัครสมาชิก EDUCA” เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน EDUCA 2018 ได้โดยกรอกข้อมูลในการสมัครสมาชิกที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วน
  สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก EDUCA อยู่แล้ว สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ “ลงทะเบียนหน้างาน” โดยการแจ้งเลขที่สมาชิกกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการต่อได้เลย
 2. เลือกแพคเกจ และ/หรือ จำนวนหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วม และกรอกข้อมูลลงในบัตรลงทะเบียนหน้างานเพื่อดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 3. ติดต่อเคาน์เตอร์ “ชำระเงิน” เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนตามที่ระบุในบัตรลงทะเบียนหน้างาน โดยการส่งบัตรลงทะเบียนหน้างานให้เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแจ้งเลขที่สมาชิก EDUCA (โปรดเตรียมค่าลงทะเบียนให้พอดี)
 • การประชุมนานาชาติ : ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
 • การสัมมนานานาชาติโดยสมาคมมอนเทสซอรีสากล : ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติโดยศูนย์การเรียนรู้และวิจัยศาสตร์การสอน โรงเรียนมัธยมหญิงราฟเฟิลส์ สิงคโปร์ : ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ : 100 บาท ต่อ 1 หัวข้อ (1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • อาหารกลางวันเพิ่มเติม : 200 บาท ต่อ 1 วัน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในใบเสร็จจะเป็นข้อมูลตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของสมาชิก หากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จ สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ “ชำระเงิน” ได้เลย

 1. นำใบเสร็จที่ได้จากการชำระค่าลงทะเบียนไปติดต่อเคาน์เตอร์ “พิมพ์ QR Code” เพื่อขอรับ QR Code สำหรับใช้ Check-in เข้าห้องประชุมตามแพคเกจที่ลงทะเบียนไว้
 2. แสดง QR Code เพื่อ Check-in เข้าห้องสัมมนา
  หมายเหตุ: เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสัมมนาสแกน QR Code ของท่านแล้ว จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าห้องประชุมแล้วตามจำนวนชั่วโมงการเข้าประชุมของห้องสัมมนานั้น สมาชิกจะต้องตรวจสอบหัวข้อการประชุมและห้องการประชุมให้ละเอียดก่อนให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อเช็กอินเข้าห้อง


การเปลี่ยนหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

 1. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ เลือกหัวข้อการประชุมมาแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเลือกหัวข้อการประชุมเพิ่มเติม จะถือเป็นการสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งออนไลน์ตที่ลงทะเบียนมาล่วงหน้า และจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ “ลงทะเบียนหน้างาน” เพื่อแจ้งเลขที่สมาชิก EDUCA ก่อนดำเนินการต่อ
 2. เลือกแพคเกจ และ/หรือ จำนวนหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ต้องการเข้าร่วมนอกเหนือจากที่ลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว และกรอกข้อมูลลงในบัตรลงทะเบียนหน้างานเพื่อดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน
 3. ติดต่อเคาน์เตอร์ “ชำระเงิน” เพื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนตามที่ระบุในบัตรลงทะเบียนหน้างาน โดยการส่งบัตรลงทะเบียนหน้างานให้เจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแจ้งเลขที่สมาชิก EDUCA (โปรดเตรียมค่าลงทะเบียนให้พอดี)
 • การประชุมนานาชาติ : ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
 • การสัมมนานานาชาติโดยสมาคมมอนเทสซอรีสากล : ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติโดยศูนย์การเรียนรู้และวิจัยศาสตร์การสอน โรงเรียนมธยมหญิงราฟเฟิลส์ สิงคโปร์ : ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท รวมอาหารกลางวันในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ : 100 บาท ต่อ 1 หัวข้อ (1 ชั่วโมง 30 นาที)
 • อาหารกลางวันเพิ่มเติม : 200 บาท ต่อ 1 วัน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงในใบเสร็จจะเป็นข้อมูลตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลของสมาชิก หากต้องการแก้ไขข้อมูลในใบเสร็จ สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ “ชำระเงิน” ได้เลย

 1. นำใบเสร็จที่ได้จากการชำระค่าลงทะเบียนไปติดต่อเคาน์เตอร์ “พิมพ์ QR Code” เพื่อขอรับ QR Code สำหรับใช้ Check-in เข้าห้องประชุมตามแพคเกจที่ลงทะเบียนไว้
 2. แสดง QR Code เพื่อ Check-in เข้าห้องสัมมนา
  หมายเหตุ: เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสัมมนาสแกน QR Code ของท่านแล้ว จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าห้องประชุมแล้วตามจำนวนชั่วโมงการเข้าประชุมของห้องสัมมนานั้น สมาชิกจะต้องตรวจสอบหัวข้อการประชุมและห้องการประชุมให้ละเอียดก่อนให้เจ้าหน้าที่สแกน QR Code เพื่อเช็กอินเข้าห้อง

เงื่อนไขในการเข้าห้องบรรยาย
>> กรณีที่ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ไม่เข้าฟังการบรรยายภายใน 15 นาที หลังเริ่มบรรยายไปแล้วจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การสำรองที่นั่งล่วงหน้า และสิทธิ์นี้จะกลายเป็นของผู้ลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in) แทน ทั้งนี้ท่านยังสามารถเข้าฟังการบรรยายที่ลงทะเบียนมาได้อยู่ในฐานะของผู้เข้าร่วมงานที่ลงทะเบียนหน้างาน แต่ทางทีมงานจะไม่สามารถเก็บที่นั่งในห้องประชุมไว้ให้ท่านได้ ในกรณีที่ห้องบรรยายมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาจจะไม่มีที่นั่งว่างเพียงพอสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมงาน

>> ห้องที่รับจำนวนจำกัด ไม่สามารถรับผู้ลงทะเบียนหน้างานได้ จะมีป้ายแสดงว่า งด Walk-in”

>> ผู้เข้าห้องบรรยายจะต้องได้รับการสแกนรหัสประจำตัวหรือ QR Code บนเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเพื่อบันทึกการเข้าห้องบรรยาย

>>เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรับฟังการบรรยายและไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น ผู้ร่วมฟังการบรรยาย ต้องเข้าห้องบรรยายอย่างช้าไม่เกิน 20 นาที และต้องรับฟังการบรรยายจนจบหัวข้อนั้นๆ

>> เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมการประชุม ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องบรรยายตามความจุของห้อง ซึ่งเป็นไปตามกฏความปลอดภัยของอาคาร

อิมแพ็ค ฟอรั่ม

แผนที่และรายละเอียดการเดินทาง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่จัดงานได้ที่ http://www.impact.co.th/index.php/visitor/direction/th

การรับเกียรติบัตร

>>> สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

EDUCA ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เกียรติบัตรกับผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุมน้อยกว่าเวลาที่กำหนดตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมงาน

เงื่อนไขในการรับเกียรติบัตร

>>> ผู้เข้าร่วมการประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมตามเงื่อนไข จึงจะได้รับเกียรติบัตร
– ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในห้องประชุมไม่ต่ำกว่า 1
ชั่วโมง 10 นาที (70 นาที) สำหรับหัวข้อการประชุมที่ใช้เวลาในการบรรยาย 1 ชั่วโมง 30 นาที
– ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องอยู่ในห้องประชุมไม่ต่ำกว่า
2 ชั่วโมง 20 นาที (140 นาที) สำหรับหัวข้อการประชุมที่ใช้เวลาในการบรรยาย 3 ชั่วโมง

หากผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในห้องน้อยกว่าเวลาที่กำหนด ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเกียรติบัตรในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวในการรับเกียรติบัตร

>>> กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการเปลี่ยนหัวข้อการรับฟังการบรรยายหลังจากที่สิ้นสุดการลงทะเบียนออนไลน์ไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนหน้างานใหม่และชำระค่าลงทะเบียนหน้างานเพิ่มเติมตามหัวข้อและเงื่อนไขการลงทะเบียนหน้างานของ EDUCA 2018 ก่อนและเข้าร่วมฟังบรรยายตามหัวข้อนั้นตามตามเงื่อนไขเวลาที่แจ้งไว้ข้างต้น จึงจะได้รับเกียรติบัตร

>> สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561