บริการและคู่มือสำหรับผู้ร่วมแสดงสินค้า

ฟอร์ม

ชื่อแบบฟอร์ม ส่งคืน    ผู้ที่ขอรับบริการ กำหนดส่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ป้ายชื่อคูหามาตรฐาน Pico (Thailand) PCL คูหามาตรฐาน 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
2 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ประจำคูหา Pico (Thailand) PCL ผู้จัดแสดงฯ 28 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
3 รายชื่อผู้ก่อสร้างคูหาของผู้ซื้อพื้นที่เปล่า Pico (Thailand) PCL ผู้จัดแสดงฯ
พื้นที่เปล่า
21 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
4 ใบรับเช็คค้ำประกันคืน Pico (Thailand) PCL ผู้จัดแสดงฯ
พื้นที่เปล่า
21 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
5 ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้าง และรื้อถอน A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
6 ระบุตำแหน่งของอุปกรณ์งานระบบต่างๆที่สั่งเพิ่มเติม A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
ระบบกระแสไฟฟ้าสำหรับจัดแสดงสินค้า A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม
7A เบรกเกอร์ A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
7B บริการอุปกรณ์ต่างๆ A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
7C/D เบรกเกอร์สำหรับแสงสว่าง A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
8 ระบบจ่ายน้ำและน้ำทิ้ง A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
9 เครื่องปั๊มลม A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
10 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ A Plus Utility Management Co., Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
11-1 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง PX System Co.,Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
11-2 เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่ง PX System Co.,Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
12 บริการงานพิมพ์อิงค์เจท PX System Co.,Ltd. บริการเพิ่มเติม 17 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
13 บริการอินเทอร์เนท ADSL IMPACT. บริการเพิ่มเติม 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
14 บริการอินเทอร์เนท SHDSL IMPACT บริการเพิ่มเติม 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
15 บริการอินเทอร์เนท VDSL IMPACT บริการเพิ่มเติม 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
16 บริการติดตั้งสายโทรศัพท์ชั่วคราว IMPACT บริการเพิ่มเติม 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
17 บริการทำความสะอาดพิเศษในคูหา IMPACT บริการเพิ่มเติม 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด
18 บริการรักษาความปลอดภัยพิเศษภายในคูหา IMPACT บริการเพิ่มเติม 30 ก.ย. 61 ดาวน์โหลด