ข้อมูลผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการ
เจ้าภาพและเจ้าภาพร่วม (Host & Co-Hosts)ผู้ร่วมแสดงสินค้าและบริการ (Exhibitors)

หมายเลขบูธ
Booth No.
ชื่อบริษัท
Company Name
C01, C03ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
C02. C04คุรุสภา
C05
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
C06, C08คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
C07หลักสูตรจิตวิทยา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
C09สมาคมจิตวิทยา
C10, C12คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
C11สมาคมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีศึกษาไทย
C13-14คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
C15คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
C16
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
C17มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ
C18มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี