Getting Ready : เตรียมความพร้อมก่อนงาน EDUCA2017

Getting Ready : เตรียมความพร้อมก่อนงาน EDUCA2017

คุณครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว สามารถเข้ามาอ่านข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันงานได้ค่ะ

getting ready_101017-02

getting ready_101017-03

getting ready_101017-04

getting ready_101017-05

getting ready_101017-06

Share With: