ข่าวสาร

  EDUCA 2018 เตรียมครูรับศตวรรษที่ 21 เปิดใจสู่ชุมชนเรียนรู้วิชาชีพ  ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 กูรูแนะการศึกษาแห่งอนาคต ผลักดันครูสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 ลงทุนคุ้มค่าเริ่มที่ เด็กปฐมวัย ให้ผลตอบแทน 7-13 เท่า ดาวน์โหลด

EDUCA 2018 มหกรรมการศึกษายกระดับครูยุค 4.0 ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 อีสปอร์ตเป็นแค่วาทกรรม เด็กติดเกมคือเรื่องจริงที่ต้องแก้ไข ดาวน์โหลด

  EDUCA 2018 สร้างคุณค่าครู พัฒนานวัตกรรมเสริมทักษะนักเรียน ดาวน์โหลด