การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) นำไปสู่หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร

การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) นำไปสู่หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ เป็นแนวทางที่ช่วยให้พบจุดเด่น จุดที่เป็นปัญหา แบบรวมพลัง!!!

อันจะนำไปสู่….การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร

พบการบรรยายพิเศษ หัวข้อ การใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) นำไปสู่หัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30-17.00 น. 
ณ ห้อง 
GRAND DIAMOND BALLROOM

PR รศ.ดร.พิมพันธ์-03

Share With: