รู้จักฟอรั่มครูใหญ่

ฟอรั่ม “ครูใหญ่” ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ฟอรั่มที่คนเป็นครูใหญ่…ต้องไม่พลาด

 

EDUCA 2016 ฟอรั่มครูใหญ่..พูดกันเรื่องอะไร

ครูใหญ่ วิสัยทัศน์ และแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community: SLC)

ครูใหญ่เป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปโรงเรียน ศ.มานาบุ ซาโต ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง SLC ผู้เป็นวิทยากรหลักในงาน EDUCA ปีนี้ กล่าวไว้ว่า “ชีวิตในโรงเรียนที่มีงานมากมายหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เปรียบเสมือนการโยนลูกบอลหลายๆ ลูก (Juggling) ครูใหญ่ที่ไร้วิสัยทัศน์…จะทำลายทั้งครูและนักเรียน ด้วยการให้ครูและนักเรียนทำทุกอย่างจากนโยบายหรือความต้องการจากเบื้องบนหรือบุคคลนอกโรงเรียน ครูใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน…จะวางลูกบอลที่ไม่จำเป็นเอาไว้ข้างตัวและเลี้ยงเอาไว้เฉพาะลูกบอลที่สำคัญที่สุด กล่าวคือ เลือกแต่สิ่งที่สำคัญเท่านั้นให้ครูและนักเรียนของตนทำ เช่นเดียวกันกับครูที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ก็จะทำเหมือนครูใหญ่ คือเลือกทำแต่สิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็ก และวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลง ทำเช่นนี้แล้ว โรงเรียนจึงจะรับประกันการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน และทำให้เด็กมีคุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้นได้จริง ”

 

ฟอรั่มครูใหญ่ในปีนี้ นำทุกท่าน…สู่การเป็นครูใหญ่ผู้มีวิสัยทัศน์ให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และบทเรียนทั้งจากครูใหญ่ที่ได้ดูงานจากโรงเรียนต้นแบบในต่างประเทศ และครูใหญ่ที่ประยุกต์ใช้ SLC ในโรงเรียนของตน โอกาสเดียว พิเศษเฉพาะครูใหญ่ ในงาน EDUCA 2016 นี้

ฟอรั่มครูใหญ่ จัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

09.30 – 12.30 น. ห้อง Sapphire 202 ฟอรั่มครูใหญ่ประถมศึกษา

09.30 – 12.30 น. ห้อง Sapphire 203 ฟอรั่มครูใหญ่มัธยมศึกษา

13.30 – 17.00 น. ห้อง Sapphire 203 ฟอรั่มครูใหญ่ปฐมวัย

 

เส้นทางการเติบโตของฟอรั่มครูใหญ่ในงาน EDUCA

EDUCA ริเริ่มการจัดฟอรั่มครูใหญ่ (Principal Forum) ตั้งแต่ปี 2011 (พ.ศ. 2554) EDUCA 2016 จะมีฟอรั่มครูใหญ่ครั้งที่ 6 เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยมีจุดมุ่งหมายเช่นเดิม คือ สร้างเวทีให้ครูใหญ่ในแต่ละระดับ (ทั้งปฐมวัย ประถมและมัธยม) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในเรื่ององค์ความรู้เฉพาะสำหรับครูใหญ่ รวมทั้งประสบการณ์ตรงจากเพื่อนครูใหญ่ที่บริหารโรงเรียนในระดับเดียวกัน และสามารถนำความรู้นั้นมาพัฒนาโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อเด็กทุกคนได้

ทำไมต้องเป็นครูใหญ่ เพราะ ครูใหญ่…เป็นคำที่เรียงร้อยจิตวิญญาณความเป็นครูผู้นำโรงเรียน มีความหมายลึกซึ้งกว่า ผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปโรงเรียน เพราะครูใหญ่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ คือ “อนาคตของนักเรียนทุกคนในโรงเรียน” ครูใหญ่จึงต้องมุ่งหมายและนำพาโรงเรียนให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยความร่วมมือรวมพลังที่หลอมรวมหัวใจของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน

ปี แนวคิดในฟอรั่มครูใหญ่
2011 (2554) จากดีสู่เยี่ยม (From Good to Great)
2012 (2555) ครูใหญ่..ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Principal as Change Agent)
2013 (2556) บริหารครูให้เป็นผู้เรียนรู้ (Learner) สร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ด้วยการศึกษาบทเรียน (Lesson Study)
2014 (2557) ความสำคัญของครูใหญ่ วิชาสังคมศึกษา กับความเป็นชาติ
2015 (2558) ครูใหญ่ในฐานะผู้นำการเรียนการสอน (Instructional Leadership)…กับการสร้างโรงเรียนเพื่อเด็กทุกคน
2016 (2559) ครูใหญ่ วิสัยทัศน์ และโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้