Knowledge

การสร้างวินัยเชิงบวก

การสร้างวินัยเชิงบวก

 4 years ago 5208

ผู้เขียน: ครูฐาปนีย์ ดวงฉายจรัสไชย ครูจากโครงการ Teach for Thailand
ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ

 

นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนตรงเวลา

นักเรียนทุกคนมีอุปกรณ์การเรียนครบและพร้อมเรียน

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในคาบเรียน

นักเรียนทุกคนจดบันทึก ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบ และส่งงานตรงเวลา

          เชื่อว่าคุณครูทุกคนคาดหวังให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน และหากพฤติกรรมดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จะเรียกว่า “วินัยเชิงบวก”

          การสร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้น มีวิธีการที่จดจำได้ง่ายๆเลย ซึ่งก็คือ ‘ความสม่ำเสมอ’ ความสม่ำเสมอในที่นี้ ต้องมาจากคุณครูเพียงเท่านั้น และความสม่ำเสมอที่ว่านี้ คือ

  1. การพูดสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ
              คุณครูจะต้องพูดสื่อสารวินัยที่ครูต้องการจากนักเรียนให้นักเรียนรับรู้อยู่สม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพูดหน้าชั้นเรียน การพูดคุยกับนักเรียนรายบุคคล หรือ การเขียนพูดคุยกับนักเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ ต้องมาควบคู่กันกับการสื่อสารวินัยหรือพฤติกรรมที่ครูต้องการนั้น ก็คือ เหตุผลว่าพฤติกรรมนั้นส่งผลดีต่อนักเรียนอย่างไร
              การพูดควบคู่กันไปทั้งตัวพฤติกรรมและเหตุผลของการทำพฤติกรรมนั้น ๆ และทำไปอย่างสม่ำเสมอด้วย จะทำให้นักเรียนถูกกระตุ้นให้จดจำ รวมถึงเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ดีจากการมีวินัยดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้มากขึ้น
  2. การทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอ
              สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ต้องมีควบคู่ไปกับการพูดสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ โดยคุณครูจะต้องทำให้พฤติกรรมที่เกิดขึ้นของนักเรียนนั้นเห็นผลเป็นรูปธรรม ยกตัวอย่างเช่น หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม คุณครูจะเพิ่มคะแนนให้กับนักเรียนคนดังกล่าว หรือในทางกลับกัน หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม คุณครูจะหักคะแนนของนักเรียนคนดังกล่าว โดยคะแนนเหล่านี้จะถูกเก็บสะสมอยู่อย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ คาบ และควรจะทำให้คะแนนเหล่านี้เห็นเด่นชัดโดยการเขียนลงแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด หรือแผ่นกระดาษ คุณครูนำมาทุกคาบ และอัพเดทคะแนนในทุก ๆ คาบ กระบวนการทั้งหมดนี้ จะส่งผลให้นักเรียนเกิดการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมมากขึ้น ๆ จนเกิดเป็นความสม่ำเสมอ หรือที่เรียกว่า วินัยเชิงบวก อย่างที่คุณครูต้องการ

อ้างอิง:
The Slight Edge มีวินัย สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำเป็นนิสัย ช่วยให้ประสบความสำเร็จ, Retrieved May 26, 2018 from https://www.nicetofit.com/มีวินัย-ทำเป็นนิสัย/

สันธาน จันทะมุด (2019). ครูจะสร้างวินัยเชิงบวกให้เกิดขึ้นในห้องเรียน ในทางใดได้บ้าง?, Retrieved October 6, 2019 from https://www.eef.or.th/สร้างวินัยเชิงบวก/


TAG: #วินัยเชิงบวก #การสื่อสาร #พฤติกรรมของนักเรียน