Privacy Policy

ส่วนนี้เป็นข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ www.educathai.com นี้ โปรดอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไข ด้วยความระมัดระวัง ก่อนการใช้งาน และบริการใดๆในเว็บไซต์นี้ เมื่อมีการเข้าถึงเนื้อหาทุกๆส่วน แสดงว่า คุณยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ EDUCA ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มเติม แก้ไข หรือ ลบ ข้อตกลง และเงื่อนไข ที่ปรากฏเป็นข้อความด้านล่างได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจาก EDUCA ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล และตระหนักถึงความประสงค์ ของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ดังนั้น EDUCA จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น เพื่อให้ท่านทราบถึงนโยบายในการเก็บ หรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตที่ได้เข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ (www.educathai.com) ของ EDUCA

การยอมรับ

ข้อตกลงจะเกิดขึ้นทันที เมื่อมีการใช้งาน www.educathai.com ( "เว็บไซต์") โดยการเข้าถึง และใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่า คุณยอมรับที่จะผูกพันตาม กฎหมาย ตามข้อตกลง ในการใช้งานทุกกรณี หากคุณไม่ต้องการที่จะมีข้อผูกพันตามข้อตกลงการใช้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ ดำเนินการโดย สำนักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA ( "เรา" "พวกเรา" "ของเรา" ของเรา ").

ในเว็บไซต์ อาจมีกฎเพิ่มเติม หรือคำเฉพาะ และเงื่อนไข เกี่ยวกับ พื้นที่ หรือ เนื้อหาที่ปรากฏ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการร่วมกิจกรรม หรือ ส่งเอกสารแนบ ข้อความพิเศษ ("เงื่อนไขพิเศษ") หากเกิดข้อขัดแย้ง ระหว่างข้อตกลงการใช้งาน กับ เงื่อนไขพิเศษใดๆแล้ว ให้ถือเอาเงื่อนไขพิเศษ เป็นสำคัญ

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของ EDUCA ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ หรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหมายถึง ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) ข้อมูลเรื่องความสนใจที่จะทำให้บริษัทสามารถทราบความต้องการของท่านและเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป เป็นต้น ซึ่งมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะทราบได้ นโยบายฉบับนี้มีผลใช้บังคับเฉพาะเว็บไซต์ของ EDUCA เท่านั้น และไม่มีผลใช้บังคับต่อการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมา ยังเว็บไซต์ของ EDUCA หรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของ EDUCA

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าใช้บริการ

ท่านที่ประสงค์ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ EDUCA ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นและมีความถูกต้อง ต่อการให้บริการของ EDUCA เช่น การลงทะเบียนเป็นสมาชิก การใช้บริการต่างๆ การลงทะเบียนในกิจกรรมที่จัดขึ้น หรือการสมัครเป็นสมาชิกของบริการต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ตามที่ได้ระบุในนโยบายฉบับนี้อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้โดยไม่สุจริต

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ (Cookies) คือ ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังโปรแกรม (BROWSER) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EDUCA

EDUCA อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ใช้บริการที่มีบัญชีอยู่กับ EDUCA และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ของ EDUCA โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ EDUCA นั้น EDUCA อาจใช้ "คุกกี้" (Cookies) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย EDUCA และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ EDUCA

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

EDUCA สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ EDUCA ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง EDUCA อาจจะใช้อุปกรณ์ Hardware หรือ software เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ EDUCA ได้ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในด้าน วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและ หลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ EDUCA

การรักษาความปลอดภัย

EDUCA ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้อง ป้องกันความเสียหาย และ/หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจ

การใช้ การแลกเปลี่ยนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

EDUCA จะมีการนำส่งข้อมูลหรือหรือสื่อมัลติมีเดียประเภทอื่น ไปถึงท่านเป็นครั้งคราว ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail Address) เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของ EDUCA หากท่านได้ระบุความจำนง ที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูล สินค้า และบริการนั้นๆ ในเวลาที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกว่าท่านสนใจที่จะรับคำเสนอ หรือข้อมูลดังกล่าวจากบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจของ EDUCA

ทั้งนี้ หากท่านไม่มีความจำนงในการรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูล สินค้า และบริการต่างๆ ท่านสามารถเลือกจัดการทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ทุกเมื่อ รวมทั้งท่านมีสิทธิในการเลือกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากคุกกี้โดยท่านอาจจะแก้ไข โปรแกรมเบราเซอร์ของท่าน ให้ปฏิเสธการรับแฟ้มคุกกี้ได้ ท่านรับทราบว่าการปฏิเสธที่จะรับคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถรับทราบถึงข้อมูล สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือบริการของEDUCA ใหม่ ๆ และการเชื่อมต่อในบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

EDUCA อาจทำความตกลงและ/หรือมีข้อตกลงกับบุคคลภายนอกในการที่จะพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบธุรกรรมของ EDUCA และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของ EDUCA ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ EDUCA หรือเข้ามาดำเนินการในนามของ EDUCA นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้ใช้บริการของ EDUCA ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน

EDUCA จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้ระบุตัวท่านหรือติดต่อกับท่านได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น เพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น EDUCA จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  • ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  • บังคับหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงของผู้ใช้บริการของเว็บไซต์ หรือ
  • คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของEDUCA หรือของผู้ใช้บริการของ EDUCA

ข้อยกเว้นความรับผิด

ผู้เข้าใช้บริการ ควรพิจารณาและระมัดระวังถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งท่านจะต้องระมัดระวังและรับผิดชอบด้วยตนเอง หากมีความเสียหายที่เกิดจาก ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกจารกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(Hack) หรือโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม ทำให้เกิดการสูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของ EDUCA ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ที่เป็นผลมาจากการดังกล่าว

ท่านรับทราบว่า การใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพัน ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงโดยส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) มาที่ info@educathai.com

โดย สำนักงานเลขานุการการจัดงาน EDUCA บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 10 ซ.ลาซาล 56 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 02 748 7007 โทรสาร 02 748 7909

15 กรกฎาคม 2562