Knowledge

EDUCA 2020 “สร้างครู สร้างอนาคต”  “Growing our Teachers, Inspiring our Future”

EDUCA 2020 “สร้างครู สร้างอนาคต” “Growing our Teachers, Inspiring our Future”

 3 years ago 6489

         EDUCA 2020 พลิกโฉม สู่แพลตฟอร์มการพัฒนาวิชาชีพครูรูปแบบออนไลน์ ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อครูไทยทุกคน มีแนวคิดหลักคือ “สร้างครู สร้างอนาคต” โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 
         ปี 2563 ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย และทุกวิกฤตการณ์ที่เราต้องเผชิญร่วมกันทั่วโลก ทั้งโรคระบาด เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ทุกลมหายใจ คือ การเรียนรู้ และ การรับฟัง
ทุกก้าว คือ การล้มลุกคลุกคลาน และ การเติบโตเพื่อเปลี่ยนแปลง
หากไม่เริ่ม..วันนี้ เราอาจไม่มี...อนาคตใดร่วมกัน

         EDUCA 2020 ชวน สังคมไทย ทบทวน และ ตระหนักถึงความสาคัญของการสร้างอนาคต ด้วยการสร้างความเติบโตให้กับครู เพื่อสร้างเยาวชนอันจะเป็นอนาคตร่วมกันของสังคมไทย

         Goal /Grow/ Go เป้าหมายเดียวเพื่อคุณภาพการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแก่เด็กทุกคน/ เติบโตไปด้วยกัน/ เริ่มเลยทุกคน ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปเร็วเพียงใดจะเป็น 5G หรือ 6G…. แก่นแท้และสิ่งสำคัญคือ “การเรียนรู้และเติบโตทางปัญญา” ของผู้คนในสังคม

         EDUCA 2020 ให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตใน 5 มิติที่สำคัญ ดังนี้
Growing our Teachers: บ่มเพาะครู ให้มีทักษะที่จำเป็น เชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์การสอนที่ทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยี เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน และมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
Growing our Principals: สร้างครูใหญ่ผู้นำ เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน บริหารความเสี่ยง มีเครือข่ายที่เข้มแข็งร่วมกันทำงาน
Growing our Teacher Educators: ขับเคลื่อนครุศึกษา ให้เป็นต้นสมองความคิดเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเปลี่ยนแปลงการศึกษาของประเทศ และเชื่อมโยงนวัตกรรมการศึกษาสู่โรงเรียน ชุมชน และสังคม
Growing our Children: ปลูกปัญญาให้ผู้เรียน ตามเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 คือ เป็นผู้เรียนรู้เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นพลเมืองที่เข็มแข็งเพื่อสันติสุข
Growing our Community: เพาะสังคมเติบโตยั่งยืน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างปัญญา สู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

         EDUCA 2020 online workshop ร่วมส่งเสริมความแข็งแกร่งของการศึกษาไทย ผ่านการสร้างครูคุณภาพแก่ผู้เรียนทุกคน เราแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ดีที่สุด ทั้งจากนักวิชาการระดับโลก ครูนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ เครือข่ายครูใหญ่และ อาจารย์ครุศึกษา เพื่อความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของครูและ นักการศึกษาไทยทั่วประเทศ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563

EDUCA 2020
“สร้างครู สร้างอนาคต” 
“Growing our Teachers, Inspiring our Future”

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานทาง http://educa2020.educathai.com


TAG: #EDUCA2020