Knowledge

เอกสารประกอบการบรรยาย Thailand Principal Forum x Youth In Charge ปลดล็อคพลังเด็กรุ่นใหม่ ที่ครูใหญ่ต้อง …ของ ผอ.วสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่

เอกสารประกอบการบรรยาย Thailand Principal Forum x Youth In Charge ปลดล็อคพลังเด็กรุ่นใหม่ ที่ครูใหญ่ต้อง …ของ ผอ.วสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่

 8 months ago 428
เอกสารประกอบการบรรยาย ของผอ.วสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ จาก การถ่ายทอดสด Thailand Principal Forum x Youth In Charge ปลดล็อคพลังเด็กรุ่นใหม่ ที่ครูใหญ่ต้อง รับฟัง…? เรียนรู้…? ทำอย่างไร…?

ชมการเสวนาได้ที่นี่ https://youtu.be/wElAGRjZcFY

ดาวน์โหลดเอกสาร