Knowledge

4 จุดเน้น : การรู้เรื่องจำนวน (Numeracy)

 4 years ago 1712

การรู้เรื่องจำนวน เป็นความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ

  1. ด้านการประเมินค่าและการคำนวณ
  2. ด้านความเข้าใจและการใช้แบบรูปและความสัมพันธ์
  3. ด้านการประยุกต์ใช้เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ และอัตราส่วน
  4. ด้านการให้เหตุผลเชิงปริภูมิ
  5. ด้านการแปลความข้อมูลเชิงสถิติ
  6. ด้านการใช้การวัด

ซึ่งการรู้เรื่องจำนวนไม่ได้ใช้เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น กลุ่มสาระอื่นๆก็สามารถนำการรู้เรื่องจำนวนไปพัฒนาผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรนำไปใช้ในบริบทชีวิตจริงของผู้เรียนด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #พัฒนาผู้เรียน #4จุดเน้น #5 Steps #กระบวนการเรียนรู้ #การรู้เรื่องจำนวน #คณิตศาสตร์ #การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 #Teachersaslearners #Numeracy