Knowledge

4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาไทย โดยใช้ 4 จุดเน้น

 4 years ago 1526

แผนบูรณาการวิชาภาษาไทย ของคุณครูรุ่งอรุณ นำสื่อโฆษณาที่นักเรียนพบเห็นในชีวิตประจำวัน มาใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ แยกแยะข้อความที่เกินจริง กับข้อมูลจริงของสินค้า อีกทั้งการฝึกเปรียบเทียบสินค้าด้วย การอ่านฉลากสินค้า ดูวันหมดอายุ ส่วนผสม สรรพคุณ คิดราคาสินค้าเฉลี่ยกับปริมาณ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อเลือกบริโภค นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้แนะนำคนในครอบครัว ตลอดจนบริการผู้มาซื้อสินค้าในสหกรณ์ของโรงเรียนอีกด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #พัฒนาผู้เรียน #4จุดเน้น #5 Steps #กระบวนการเรียนรู้ #การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 #ภาษาไทย #บูรณาการ