Knowledge

Letter and sound: C/K

 4 years ago 1504

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: C/K เด็ก ๆ จะได้รู้จักตัว C และตัว K ที่ออกเสียงเหมือนกัน เรียนรู้วิธีเขียนตัว C และตัว K ทั้งตัวใหญ่และ ตัวเล็ก รู้จักคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย C และ K นอกจากนี้ Teacher Brian และ Teacher Sam ยังจะมาสอนเด็ก ๆ ร้องเพลง เล่านิทานให้ฟัง พร้อมทั้งสอนเด็ก ๆ ผสมเสียงสร้างคำด้วย

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Eng24 #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound C #Letter And Sound K