Knowledge

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน บูรณาการประวัติศาสตร์ผ่านละคร

 4 years ago 1471

"หัวใจสำคัญของการใช้ "ละคร" เพื่อจัดการเรียนรู้ ไม่ใช่การแสดง แต่คือ "กระบวนการ" ตอนนี้จะพาไปวิเคราะห์บทเรียนตอน "บูรณาการประวัติศาสตร์ผ่านละคร" พร้อมเสนอคำแนะนำในการใช้ "ละคร" และ "การบูรณาการ" สอนประวัติศาสตร์ -

ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณครูนำโชค อุ่นเวียง จะมาร่วมกันเสนอแนะวิธีการใช้กระบวนการละครและการบูรณาการเพื่อสอนประวัติศาสตร์ การบูรณาการผ่านละครนี้ จะทำให้นักเรียนเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น เห็นความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียน และทำให้มีเป้าหมายในการเรียนรู้ โดยมีแนวทางการประยุกต์ใช้คือ

  1. ใช้หลักฐานชั้นต้นเป็นสื่อ
  2. ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะกับวัย
  3. เน้น "กระบวนการ" ไม่ใช่เสื้อผ้า ฉาก หรือการแสดง
  4. เน้นส่งเสริมให้เด็กคิด
  5. ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับหลักสูตรของไทย


บูรณาการประวัติศาสตร์ผ่านละคร

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สังคมศึกษา #ประวัติศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอน #บูรณาการ