Knowledge

สร้างเด็กเป็นนักวิจัย - Inspirations : Pupils as Researchers

 4 years ago 1667

โรงเรียนประถมศึกษาซัมมารี วิกตอเรีย เมืองบาร์โรว์-อิน-เฟอร์เนส ประเทศอังกฤษ ตั้งชมรมวิจัยหลังเลิกเรียน เพื่อสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับการทำการวิจัยที่มีเหตุผล และเชื่อถือได้โครงการที่มีเด็ก ๆ เป็นผู้นำนี้พัฒนาขึ้นโดย "กลุ่มความเป็นเลิศ แห่งบาร์โรว์" ร่วมกับมหาวิทยาลัย แลงคาสเตอร์ เพื่อออกทุนให้นักวิจัยมืออาชีพ มาทำงานร่วมกับโรงเรียนในท้องถิ่น โครงการริเริ่มนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนให้เด็ก ๆ รู้จักพัฒนาข้อโต้แย้ง และการออกความเห็นบนพื้นฐานของข้อมูล ที่ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และแสดงความเห็นโต้แย้งได้ โดยมีข้อมูลที่หนักแน่น มาสนับสนุน โครงการนี้ ยังมีส่วนสร้างความมั่นใจ พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การเขียน การอ่าน และการพูดในที่สาธารณะ และเนื่องจากโครงการประสบความสำเร็จด้วยดี ปัจจุบันโรงเรียนได้นำ กลวิธีการค้นคว้าวิจัยเหล่านี้มาสอนในห้องเรียน และบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย

โรงเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการชมรายการตอนนี้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน คำแนะนำในการประยุกต์ (15 นาที) ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย

หรือรับชมบทวิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่ คำแนะนำในการประยุกต์ (Uncut) ตอน สร้างเด็กเป็นนักวิจัย

กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #บูรณาการ #การจัดการเรียนการสอน #นักวิจัย #สร้างนักวิจัย #วิทยาศาสตร์ #ทักษะการพูด #ทักษะการฟัง #ทักษะการนำเสนอ #ทักษะการเขียน #ทักษะการอ่าน #ทักษะศตวรรษที่21