Knowledge

การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน - Primary Assessment for Learning

 4 years ago 1832

รายการตอนนี้ จะพาไปดูวิธีวัดและประเมินผลจากโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดโอกาสให้ทั้งผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง และแม้แต่นักเรียนร่วมกันประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
เราจะได้เห็นการประเมินที่เรียกว่า Assessment for Learning หรือ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” โดยโรงเรียนยึดถือหลักการสำคัญคือ หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เราจะได้เห็นเด็กๆ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จริงๆ ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน คิด ตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวเอง โดยที่ผู้อำนวยการ ครู และผู้ปกครองร่วมมือทำไปด้วยกันทั้งโรงเรียน และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาช่วยด้วย

โรงเรียนไทยจะได้รับประโยชน์จากการชมรายการตอนนี้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน การประเมินเพื่อการเรียนรู้แบบทั้งโรงเรียน

การประเมินผล

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #การประเมินผล #Assessment for Learning #การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ #พัฒนาการเรียนรู้ #นักเรียนเป็นศูนย์กลาง