Knowledge

กระบวนการสร้างนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR"

 4 years ago 3160

กระบวนการสร้างนวัตกรรม "STEAM4INNOVATOR" คือ แผนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร โครงการโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของ STEAM สร้างสรรค์เพื่อให้คุณครูสามารถนำไปใช้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่ต้องการเป็นนวัตกร ได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจนวัตกรรม ตั้งแต่เด็ก เยาวชน จนเติบใหญ่เป็นผู้ประกอบการ


TAG: #Steam #Innovation #Innovator #นวัตกรรม #นวัตกร #Steam4Innovator