Knowledge

Reflection in Lesson Study : อินโดนีเซีย

 4 years ago 1906

การศึกษาห้องเรียนแบบ Lesson Study เผยแพร่ในประเทศอินโดนิเซีย ตั้งแต่ปี 2546 โดยการสนับสนุนจากโครงการ PELITA องค์กร JICA จากประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงศึกษาธิการ ของอินโดนิเซีย พาไปชมขั้นตอนกระบวนการใช้แบบเรียน Lesson Study ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นม. 2 ของครู Devi Yuniar โรงเรียน SMP 1 UJUNGJAYA โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ""Plan, Do, See"" ขั้นวางแผน ขั้นลงมือทำ ขั้นสะท้อนความคิด โดยที่ปรึกษาด้านการศึกษา ซาโต้ มาซาอากิ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Lesson Study จากประเทศญี่ปุ่น

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Lesson Study #Ls #Teachersaslearners