Knowledge

การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง

 4 years ago 1981

การวางแผน การจัดกระบวนการ และการสร้างเครื่องมือ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยการประยุกต์กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดของสำนักพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่นเน้นการพัฒนาครู การสร้างความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นจริงภายในโรงเรียน

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #Teachersaslearners