Knowledge

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

 4 years ago 2159

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ CU Coach จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง มีปัจจัยอยู่ 5 ประการ ดังนี้

  1. การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
  2. การกำหนดกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ
  3. การดำเนินการตามระบบอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
  4. การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สมาชิกมีความสุข
  5. การร่วมแรงรวมพลัง เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #Teachersaslearners