Knowledge

3 ประสาน กรณีศึกษาจาก รร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด ตอน 1/2

 4 years ago 1748

โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป.ตราด เป็นโรงเรียนที่ได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาตราด ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมี CU Coach จากคณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาช่วยสนับสนุน จุดแข็งของโรงเรียนคือด้านกิจกรรม แม้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทางโรงเรียนต้องการเพิ่มจุดแข็ง ด้านวิชาการให้มากขึ้นด้วย หลังได้รับการอบรมจาก CU Coach โรงเรียนได้นำระบบบัดดี้ Lesson Study การสังเกตการสอน และกระบวนการต่าง ๆ มาประยุกต์ในโรงเรียน กระบวนการ เหล่านี้ทำให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้เห็นการเรียนการสอนจริง ๆ ได้เห็นปัญหา และความต้องการของนักเรียน ครูได้รู้ได้เห็นเทคนิคการสอนจากเพื่อนครูด้วยกัน เกิดการปรึกษาหารือกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน และกันมากขึ้น ทางโรงเรียนเชื่อว่ากระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้สามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #ศึกษานิเทศก์ #พี่เลี้ยง #พัฒนาครู #Teachersaslearners