Knowledge

3 ประสาน และ การพัฒนาครูด้วยบัดดี้ กรณีศึกษาจาก รร.วัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)

 4 years ago 1440

โรงเรียนวัดถนนกะเพรา สพป.ระยอง เขต 2 ถือเป็นโรงเรียนที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เดิมมีนักเรียนประมาณ 50 คน มีครูเพียง 4 ท่าน อย่างไรก็ตาม หลังจากการปรับปรุงโรงเรียน โดยการพัฒนาตัวอาคาร ปรับปรุงทัศนียภาพโดยผอ.คนใหม่ โรงเรียนเริ่มได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมากขึ้น มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 90 คนในปัจจุบัน และได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาานเขตฯ ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการ สร้างระบบการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งมี CU Coach จากคณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตฯ มาช่วยสนับสนุน เนื่องจากมีครูที่โรงเรียนนี้มีเพียง 4 ท่าน การจับคู่บัดดี้จึงเป็นไปในลักษณะการทำงานเป็นทีม 4 คน ทุกคนนำแผนการสอน มาปรึกษาร่วมกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน และกัน ทำให้ครูได้พัฒนาตนเอง อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการ เปลี่ยนแปลงในระยะยาว

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #พี่เลี้ยง #Teachersaslearners