Knowledge

สานต่องานพัฒนาแบบโรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ ตอน 2/4

 4 years ago 1407

ไปติดตามโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ โรงเรียนขนาดกลางที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูโดยใช้การสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงตั้งแต่ระยะแรก และขยายทำต่อเนื่องทั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับการเรียนการสอนของครูและนักเรียนอย่างไรบ้าง

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #พัฒนาครู #Teachersaslearners