Knowledge

สานต่องานพัฒนาแบบโรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนอุทัยวิทยาคม ตอน 4/4

 4 years ago 1551

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนขนาดใหญ่ ที่ ผอ.มีความมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนจึงเป็นแกนนำร่วมกับเพื่อนครูสร้างเครือข่ายสานต่อโครงการพัฒนาครูโดยใช้การสร้างระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงจนถึงวันนี้ขยายเต็มพื้นที่ไปยังโรงเรียนมัธยมทั้ง 21 โรงเรียนของจังหวัดอุทัยธานี ตามไปดูกันว่าชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่นี่ ส่งผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #พัฒนาครู #Plc #Teachersaslearners