Video

กลยุทธ์การสอนวิทยาศาสตร์เพื่อนักเรียนหญิง

 4 years ago 2320

จากแบบสอบถามประจำปี ทำให้โรงเรียนได้ทราบว่ามีนักเรียนหญิงเพียง 30% เท่านั้น ที่ชอบและสนุกกับวิชาวิทยาศาสตร์ ในขณะที่จำนวนนักเรียนชายที่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์มีมากถึง 70% สาเหตุที่ทำให้นักเรียนหญิงไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์คือ กลัวผลการทดลองที่ได้จะออกมา ผิดพลาดและอยากทราบแค่คำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น โรงเรียนประถมสกายส์วูดจึงพยายาม สนับสนุนให้นักเรียนหญิงชอบวิชาวิทยาศาสตร์ให้เท่า ๆ กับ นักเรียนชาย และได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เช่น เพิ่มการออกไปทัศนศึกษาให้มากขึ้น เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์มาพูดที่โรงเรียนมากขึ้น และเพิ่มบทเรียนที่เน้นภาคปฏิบัติมากขึ้น รวมทั้งให้นักเรียนรุ่นน้องจับคู่กับรุ่นพี่ในวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อเรียนรู้จากกันและกัน่ และผลที่ได้คือนักเรียนหญิงเริ่มชอบวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นตามลำดับ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #วิทยาศาสตร์ #สอนอย่างไรให้นักเรียนหญิงชอบวิทย์ #การจัดการชั้นเรียน