Video

Letter and sound: Ii

 4 years ago 2199

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Ii เด็ก ๆ จะได้ รู้จักตัว I ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก รู้ว่า I ออกเสียงอย่างไร เรียนรู้วิธีการเขียนตัว I รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับเพลง นิทานเสียงอักษร การผสมเสียงสร้างคำ และเกมต่าง ๆ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound I