Video

แนวทางและเทคนิคการสอนหน้าที่พลเมือง

 4 years ago 4436

จากห้องพักครู ตอน หน้าที่พลเมือง ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ได้พูดถึงความเป็นพลเมืองว่าคืออะไร ทำไมจึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ ในตอนนี้ ผศ.อรรถพล มีแนวทางจากหลักสูตรมาสู่เทคนิคในการสอนหน้าที่พลเมือง ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การนำข่าวความขัดแย้งความไม่เป็นธรรมในสังคมมาพูดคุยกัน การจัดการเรียนรู้แบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้รู้บทบาทหน้าที่ตนเอง และการใช้ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันต่าง ๆ มาวิเคราะห์ การสอนหน้าที่พลเมืองต้องสอนให้ผู้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองตามช่วงวัย การเรียนการสอนต้องเน้นบริบทจริง สถานการณ์จริง ไม่ควรเรียนแค่หลักการตามทฤษฎี คุณครูผู้สอนต้องมีการเสริมพลังให้กับผู้เรียน เพื่อให้เห็นว่าตนเองมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหา มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นได้

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ห้องพักครู #พลเมือง #หน้าที่พลเมือง #บูรณาการ #สังคมศึกษา #เทคนิคการสอน #การจัดการเรียนการสอน