Video

สิทธิ์และเสียงของนักเรียน - KS1-2 Citizenship : Pupil Power

 4 years ago 2700

รายการนี้จะพาไปดูหัวใจสำคัญ 4 ประการ ของการสอนวิชาหน้าที่พลเมือง ที่โรงเรียนประถมนอร์ทแชเพิล ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรัชญาสำหรับเด็ก สภาโรงเรียน และโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หัวใจสำคัญ 4 ประการของโรงเรียนนี้ได้แก่

  1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนได้แบ่งเวลาส่วนหนึ่ง ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคุณครูคอยดูแล และควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรแห่งชาติ
  2. ปรัชญาสำหรับเด็ก เด็ก ๆ เริ่มเรียนปรัชญากันตั้งแต่อายุยังน้อย และเริ่มเรียนรู้จักที่จะคิดเอง และเรียนรู้ด้วยตนเองได้
  3. สภานักเรียน รายการจะพาไปดูว่าสภาโรงเรียน และสภาชั้นเรียนมีความสำคัญ และมีประสิทธิภาพเพียงไร
  4. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน นักเรียน เด็กโตลงมาช่วยสอนน้องอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

แล้วกิจกรรมนี้ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อย่างไร โรงเรียนไทยสามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้จริงหรือไม่ ร่วมฟังความเห็นจากครูมือใหม่ คุณครูผู้มีประสบการณ์ และนักการศึกษาไทยได้ที่
"คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน" หรือรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่
"คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน สิทธิ์และเสียงของนักเรียน (Uncut)"

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #สังคมศึกษา #หน้าที่พลเมือง #Citizenship #พลเมืองโลก