Video

STEM กับการเตรียมพลเมือง และพลโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทำอย่างไร (EDUCA Zoom EP.01.1)

 4 years ago 3598

STEM กับการเตรียมพลเมือง และพลโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทำอย่างไร เมื่อการจัดการเรียนการสอน STEM ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs นำ SDGs มาเป็น Theme ในการจัดการเรียนการสอน ทุกเรื่องสามารถทำได้ แม้แต่โรคติดเชื้อ โควิด 19 หน้ากากอนามัย ก็สามารถนำมาจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ได้ โดย รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


TAG: #STEM #ทักษะในศตวรรษที่21 #การพัฒนาที่ยั่งยืน #EDUCAZoom