Video

EDUCA พา LEaRN EP8.: สร้างเด็กวิทย์ คิดแบบญี่ปุ่น Japan-Teaching Science

 3 years ago 2255

ปัญหาที่ประเทศญี่ปุ่นพบในยุคสมัยนี้ คือการขาดแคลนบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนประเทศชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้จัดทำการวิจัยในเรื่องนี้เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และพัฒนาให้ประชากรในประเทศเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากหากขาดบุคลากรในด้านนี้ไป ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหากับประเทศชาติได้
ในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงวิธีการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนในเรื่องของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของประชากรในประเทศญี่ปุ่น ว่าทางรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เด็กหรือคนรุ่นใหม่หันมาสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งรวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งวิธีการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรที่มีอยู่ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teachers Video รับชมฉบับเต็มได้ที่ https://www.proteachervideo.com/programme/302/japan-teaching-science


TAG: #EDUCAพาLEaRN #วิทยาศาสตร์ #เทคโนโลยี #การวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ #การพัฒนาหลักสูตร #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #พิพิธภัณฑ์ #พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ #การจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ